يکشنبه، 4/12/98 (سال توليد ملي)
به پايگاه ستاد تحول صنايع و معادن خوش آمديد.
   
نام کاربري:رمزعبور:
  
پرونده بنگاهعضويتراهنماارتباط با مادرباره ما
ايجاد صفحه جديدتنظيم اين صفحهتنظيم نماي درگاه
 
صفحه اصلي
بهين ياب
تازه ها
مولدهاي برق
بازسازي و تكميل

   اطلاعات و مستندات طرح تحول اقتصادي   

آثار هدفمند سازي يارانه ها طرح تحول اقتصادي بسته حمايتي صنعت و معدن صنايع تاثيرپذير سازماندهي اجرايي 
آخرين ويرايش: 21/11/1389
[-STARTPAGE-]

 

 

 

  تقسيم كار بين عوامل اجرايي 

 

اركان اجراي بسته ي حمايتي به شرح زير مي باشد:

1.       ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها در وزارت صنايع و معادن

2.       ستاد تحول صنايع و معادن

3.       معاونتها و سازمان هاي ستادي

4.       سازمان هاي صنايع و معادن استان

ستاد عملياتي هدفمند كردن يارانه ها در وزارت صنايع و معادن : ماموريت ستاد عملياتي وزارت صنايع و معادن، تصويب سياست هاي كلان و نظارت عاليه بر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن است كه اعضاي آن معاونين ستادي و سازماني وزارت صنايع و معادن مي باشند. رييس اين ستاد وزير صنايع و معادن بوده و رييس ستاد تحول صنايع و معادن به عنوان جانشين رئيس ستاد مي باشد

ستاد تحول صنايع و معادن : ماموريت هاي ستادتحول عبارتند از: تدوين راهبردها و سياست هاي طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن، طراحي و نظارت بر طرحهاي تحول صنايع و معادن در راستاي طرح تحول اقتصادي و كمك به اجراي پروژهاي طرح تحول اقتصادي در ساير دستگاهها

براي شناخت بيشتر ستاد درباره ما را مطالعه نماييد

معاونتها و سازمان هاي ستادي: براساس پروژه هاي تعريف شده در سطح ملي و كلان و با تصويب ستاد عملياتي، معاونت ها و سازمانهاي تابعه مجري و مسئول پيگيري خواهند بود 

سازمان هاي صنايع و معادن استان : مسئول اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت و معدن در هر استان، سازمان صنايع و معادن استان مي باشد كه براي پيگيري و انجام دقيق پروژه هاي تعيين شده، رييس سازمان صنايع و معادن استان يك نف