صفحه اصلي
 شنبه، 16/9/98 

   صدور پروانه بهره برداري   

نام کاربري و رمز براي دسترسي به اين بخش را وارد نماييد.
ورود نام کاربري و رمز عبور

ثبت درخواست و پيگيريراهنماپرسش هاي متداولاطلاعيه هابازگشت به ميز خدمتپرونده بنگاه
1 - درخواست پروانه بهره برداري   ثبت نام شما کامل نشده است.
تاييد نهايي ثبت نام
وضعيت فرم: توسط متقاضي پر نشده است
آيا داراي جواز تاسيس/کارت شناسايي/گواهي فعاليت صنعتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشيد؟:خيربلي
فهرست جواز/کارت/گواهي
اگر شما داراي جواز تاسيس/کارت شناسايي/گواهي فعاليت صنعتي مي باشيد که در جدول زير وجود ندارد، اينجا را کليک نماييد.
انتخابرديفعنوان طرحنوعشمارهتاريخ صدورپيشرفت
1
تصوير جواز/کارت/گواهي * :
تذکر مهم: فايل ارسالي بايد با نام لاتين و با فرمت ZIP و با حجم حداکثر 2مگابايت باشد.